การประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2023)

การประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2023)

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ปี 2566
การประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
(
Thailand Franchise Award : TFA 2023)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เชิญชวนธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมประกวด ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ปี 2566 “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023”
จัดเป็นปีที่ 4 การันตรีคุณภาพ กับรางวัลแห่งเกียรติยศ 5 ประเภท 13 รางวัล เพื่อเชิดชูธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกเหนือจากรางวัลที่จะได้รับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ยังได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และสิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ แบ่งปันความสำเร็จ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดีขึ้นเป็นลำดับ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย

1.1 เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

1.2 เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่ได้รับสิทธิจากต่างประเทศ และมีสาขาแฟรนไชส์

1.3 เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

2.ประเภทรางวัล

2.1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด รวม 3 รางวัล ดังนี้

 • BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม)
 • BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม)
 • BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม รวม 5 รางวัล ดังนี้

 • BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม)
 • BEST BEVERAGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม)
 • BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม)
 • BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม)
 • BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน รวม 2 รางวัล ดังนี้

 • BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม)
 • BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล ดังนี้

 • BEST OVERSEA FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล ดังนี้

 • FRANCHISE RISING STAR 2023 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง)
 • FRANCHISE OF THE YEAR 2023 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี)

2.2 คำอธิบายประเภทรางวัล

 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด

1) BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม (Small) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขาไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 1-3 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

2) BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดกลาง (Medium) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขาอย่างน้อยระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 3-5 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

3) BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ (Large) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขามากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 5-10 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

4) BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในกลุ่มอาหาร ของหวาน และเบเกอรี่

5) BEST BEVERAGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชานมไข่มุก

6) BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทบริการ เช่น บริการขนส่งพัสดุ สปา ซักอบรีด

7) BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทค้าปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าปลีก

8) BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทการศึกษา เช่น โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนอาชีพ

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

9) BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว

10) BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรม มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในธุรกิจ

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

11) BEST OVERSEA FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนินกิจการ ขยายสาขาในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

12) FRANCHISE RISING STAR 2023 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี โดยประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี

13) FRANCHISE OF THE YEAR 2023 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยดีเด่นประจำปี เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในทุกด้านมากที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี

ธุรกิจแฟรนไชส์ใดที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์และ QR Code  ด้านล่างนี้ แล้วมาดูกันว่าแฟรนไชส์ใดจะได้รางวัลในปีนี้ไปครอง!

สมัครฟรี! ได้ที่  https://forms.gle/fMB4MuJsH5hYyuph9
ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร https://bit.ly/3Z78UOl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email : franchiseaward2023@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-547-5953 , 092-254-0742

เรื่องแนะนำ

สตาร์ทอัพ

SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เปิดโอกาสนักศึกษาไทยสาย สตาร์ทอัพ

เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทย มาร่วมแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ สตาร์ทอัพ ระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เพราะโอกาสทางธุรกิจนั้นเปิดกว้างมากขึ้น นักศึกษาไทยจำนวนมาก ก็มีความสามารถที่ก้าวไกลในการวางแผนธุรกิจสตาร์ทอัพได้ดีเช่นกัน ซึ่งปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย จากเดิมที่เป็นการแข่งขันเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น   SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 โดยการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Sustainability (ความยั่งยืน) สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีและโทภาคภาษาอังกฤษ  ชิงชนะเลิศถ้วยรางวัล พร้อมทั้งรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1,800,000 บาท  การแข่งขันแผนธุรกิจ สตาร์ทอัพ SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เป็นการแข่งขันที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมโยง นวัตกรรม การวิจัย การสร้างสังคมและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างประเทศ และเป็นแพลทฟอร์มที่ให้นักลงทุนค้นพบธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ และทีมงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจหรือลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ได้แบบยั่งยืน เป็นโอกาสที่นักศึกษาสามารถพบเจอกับนักลงทุนที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยกันผลักดันจากไอเดียดีๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่แท้จริงได้ ก่อนหน้านี้ช่วงปี 2002 […]

ชานมไข่มุก

ชานมไข่มุก มาแรง! ลิปตัน ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ “ชานมลิปตันไข่มุก”

กระแส ชานมไข่มุก ยังมาแรงดีไม่มีตก ล่าสุด ลิปตัน บริษัทเครื่องดื่มชาชื่อดัง เปิดตัว “ชานมลิปตันไข่มุก” (Lipton Ice Tea Tapioka Milk Tea) ที่ประเทศญี่ปุ่น ชานมไข่มุก มาแรง! ลิปตัน ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ “ชานมลิปตันไข่มุก” เรียกว่าตลาด ชานมไข่มุก ในปัจจุบัน ยังคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะยังคงมีกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการชานมไข่มุกรายเดิมก็ไม่หยุดที่สร้างสรรค์เมนู หาความแปลกใหม่ให้กับแบรนด์ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ทำให้มีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และมากันในหลากหลายรูปแบบ ล่าสุดแบรนด์เครื่องดื่มชาชื่อดังอย่าง Lipton ที่ประเทศญี่ปุ่น ก็เข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่ตามเทรนด์กระแสชานมไข่มุก ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ “ชานมลิปตันไข่มุก” (Lipton Ice Tea Tapioka Milk Tea) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Lipton และ บริษัทผู้ผลิตไอศกรีมชื่อดังอย่างการิการิคุง (gari gari kun) เพื่อให้ได้ไอศกรีมชานมไข่มุกที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไข่มุกยังมีความนุ่มหนึบ แม้จะถูกแช่แข็งขนาดไหนก็ตาม ปัจจุบันเริ่มวางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนราคาอยู่ที่แท่งละ […]

สไปร์ท

สไปร์ท เปลี่ยนขวดสี เป็นขวดใส ผลักดันการรีไซเคิลพลาสติกครั้งสำคัญ

เชื่อว่าเครื่องดื่ม สไปร์ท ขวดสีเขียว เป็นเอกลักษณ์และภาพจำที่คุ้นเคยของคนทั่วโลก แต่ด้วยกระแสการหันมาใส่ใจเรื่องการใช้พลาสติกมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญและตื่นตัวกับเรื่องนี้ ล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง โคคา-โคล่า ได้มีการประกาศเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ของ “ สไปรท์ ” โดยเปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกแบบใส แทนการใช้ขวดสีเขียวแบบเดิม ในภูมิภาคอาเซียน โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลก ที่พยายามผลักดันในการตามเก็บและรีไซเคิลขวดพลาสติกพีอีที (Circular Economy)   สไปร์ท เปลี่ยนขวดสี เป็นขวดใส เครื่องดื่มสไปรท์จำหน่ายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสีเขียวที่ผู้บริโภครู้จักดีมาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในฟิลิปปินส์เมื่อปี พ.ศ. 2511 และเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เนื่องด้วย The Coca-Cola Company ต้องการเดินหน้าโปรเจ็คตามวิสัยทัศน์ World Without Waste สานต่อความมุ่งมั่นเดินหน้าผลักดันการรีไซเคิลขวดพลาสติกเพื่อให้สามารถนำขวดพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไป  ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าในยุโรป ประสบความสำเร็จในการยกเลิกใช้ขวดพลาสติกสีเขียวสำหรับสไปรท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเดินหน้าในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นขวดพลาสติกใสในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนประเทศอื่นๆ จะทยอยเปลี่ยนในปี 2563 สไปร์ท เปลี่ยนสีขวด ช่วยให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกพีอีทีแบบใส แทนการใช้ขวดพลาสติกสีแบบเดิม ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคได้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ และเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งการยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดพลาสติกพีอีทีแบบสี คือข้อเสนอแนะสำคัญในรายงานการเร่งสร้างแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีทีหลังการบริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับใหม่ อีกด้วย   […]

New normal

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ในสังคม New normal หลังวิกฤตโควิด

        การระบาดของโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อต้นปีใครจะเชื่อ ถ้าบอกว่าประเทศไทยจะต้องปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ หลายบริษัทจะยอมให้พนักงาน Work from home หรือร้านอาหารจะต้องหันมาขายผ่านเดลิเวอรี ทำการตลาดออนไลน์แข่งกันแบบทุกวันนี้         ทุกอย่างนี้มีการระบาดของไวรัสมา Disrupt หรือเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น และแม้ว่าโรคนี้จะสามารถควบคุมได้แล้ว พฤติกรรมบางอย่างของผู้บริโภคก็จะต้องเปลี่ยนไปแน่นอน เรียกได้ว่าเกิดเป็นพฤติกรรมปกติในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “New Normal” นั่นเอง พฤติกรรมลูกค้าในสังคม New normal          พฤติกรรมเบื้องต้นของคนไทยที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน คือความร่วมมือกันดูแลสุขอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง เช่น การใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำงาน ซื้อของกินของใช้ต่างๆ ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ส่วนของผู้ให้บริการตามบริษัท ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ก็มีการวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ หรือแม้แต่บริษัทอนุญาติให้พนักงานลา หรือ ทำงานที่บ้านทันทีเมื่อมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม ที่ดูเป็นแค่อาการเล็กน้อยในภาวะปกติ  […]

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2023 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.